Tổng hợp đề thi trắc nghiệm online môn tiếng anh tháng 6/2021

Môn học:Tiếng anh - Lớp học:Tất cả

Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 3

14 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 0
  • Thơi gian làm bài: 90 phút
  • Loại kỳ thi:

Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 2

16 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 0
  • Thơi gian làm bài: 90 phút
  • Loại kỳ thi:

Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 1

16 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 0
  • Thơi gian làm bài: 60 phút
  • Loại kỳ thi:

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề 3

10 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 0
  • Thơi gian làm bài: 50 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề 2

10 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 0
  • Thơi gian làm bài: 50 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề 1

10 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 0
  • Thơi gian làm bài: 60 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra 15p kì 2 - đề số 2

10 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 0
  • Thơi gian làm bài: 15 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra 15p kì 2 - đề số 1

10 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 0
  • Thơi gian làm bài: 15 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 2

10 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 0
  • Thơi gian làm bài: 50 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 1

10 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 0
  • Thơi gian làm bài: 50 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra 15p kì 1 - đề số 10

10 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 0
  • Thơi gian làm bài: 15 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra 15p kì 1 - đề số 9

10 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 0
  • Thơi gian làm bài: 60 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra 15p kì 1 - đề số 8

10 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 0
  • Thơi gian làm bài: 15 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra 15p kì 1 - đề số 7

10 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 0
  • Thơi gian làm bài: 15 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra 15p kì 1 - đề số 6

10 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 0
  • Thơi gian làm bài: 15 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra 15p kì 1 - đề số 5

10 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 0
  • Thơi gian làm bài: 15 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra 15p kì 1 - đề số 4

10 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 0
  • Thơi gian làm bài: 15 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra 15p kì 1 - đề số 3

10 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 0
  • Thơi gian làm bài: 15 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra 15p kì 1 - đề số 2

10 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 0
  • Thơi gian làm bài: 15 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra 15p kì 1 - đề số 1

13 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 0
  • Thơi gian làm bài: 15 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì
0.72150 sec| 2185.992 kb