Nhà nước pháp quyền xhcn là gì? (cập nhật 2022)

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Vậypháp quyền là gì? Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, mời bạn tham khảo các thông tin sau:

Nhà Nước Pháp Quyền Xhcn Là Gì

1. Các nguyên tắc của luật pháp là gì?

Nhà nước pháp quyền là nhà nước đề cao vai trò của pháp luật trong đời sống quốc gia và xã hội, được tổ chức và vận hành trên cơ sở hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng và nguyên tắc chủ quyền. Quyền của người dân, sự phân phối và kiểm soát quyền lực nhà nước nhằm bảo đảm quyền con người, quyền tự do cá nhân, công bằng và bình đẳng xã hội. (Dựa trên giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội).

2. Thế nào là một quốc gia được cai trị bởi pháp luật?

Khái niệm Việt Nam thế nào là một nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lần đầu tiên được đưa ra tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII (29-11-1991). Đại hội đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ lần thứ VII của Đảng năm 1994 và các văn kiện khác của Đảng. Trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 và lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhận thức của nước tôi về xây dựng một quốc gia xã hội chủ nghĩa pháp trị đã phát triển về chất.

Theo quan điểm của Đảng, mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Việt Nam đã được thể chế hóa trong Hiến pháp, được khẳng định tại Điều 2 Hiến pháp 2013

1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân;

 1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân, dựa trên khối liên minh công nông và trí thức quân nhân;
 2. Quyền lực quốc gia là sự thống nhất của sự phân bổ, phối hợp và kiểm soát của các thể chế quốc gia trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”.
 3. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là mô hình nhà nước mà Việt Nam theo đuổi, kết hợp một số yếu tố cơ bản của “xã hội pháp quyền” và đặc điểm của các hệ thống chính trị nước ngoài, đó là hệ thống chính trị thống nhất do một đảng lãnh đạo là Đảng Cộng sản của Việt Nam.

  3. Đặc điểm của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Trước hết, nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nước của dân, do dân, vì dân

  Thứ hai, quyền con người, quyền công dân là những giá trị cao quý của xã hội, được công nhận, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật

  Thứ ba, nhà nước tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng Hiến pháp và pháp luật

  Thứ tư, quyền lực nhà nước là thống nhất, các cơ quan nhà nước có sự phân công rõ ràng, hợp tác chặt chẽ và có sự ràng buộc hiệu quả khi thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

  Thứ năm, hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, hiện đại, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, được thực thi nghiêm túc, thống nhất và hiệu quả.

  Thứ sáu, đảm bảo tính độc lập tư pháp

  7. Tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, tuân thủ luật pháp quốc tế, thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam trên cơ sở bảo đảm lợi ích cao nhất của đất nước, dân tộc

  VIII.Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

  4. Giá trị, vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tồn tại, hiện thực, vận động và phát triển thông qua các giá trị của nó. Quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa là quá trình hiện thực hóa, đào sâu và phát triển giá trị của nó.

  Giá trị của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phẩm chất cao quý, có ý nghĩa về mục tiêu và quan điểm, là cơ sở định hướng cho quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một giá trị tổng hợp bao gồm nhiều giá trị.

  Đó là các giá trị cốt lõi: chủ quyền của nhân dân; quyền lực nhà nước thống nhất; phân bổ và kiểm soát quyền lực nhà nước; công bằng, công bằng, nhân quyền, dân quyền; thượng tôn pháp luật; thượng tôn hiến pháp. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hướng tới, hiện thực hóa và nâng cao các giá trị này.

  Trên đây là toàn bộ nội dung về Quốc gia pháp quyền là gì do acc tổng hợp cho các bạn.

  Nếu quý độc giả gặp vướng mắc trong quá trình tìm hiểu pháp luật hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư vui lòng gọi điện đến đường dây nóng tư vấn 1900 3330 để liên hệ acc tư vấn.

Related Articles

Back to top button