Chi bộ cơ sở là gì? (cập nhật 2022)

Đảng cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam – là một tập thể thống nhất về chính trị, tư tưởng trên cơ sở chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa và tư tưởng Hồ Chí Minh, một tập thể khoa học được tổ chức chặt chẽ

dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại huyện Gia Lâm

1. khái niệm, vai trò của tổ chức cơ sở đảng

Điều 21 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 nêu rõ:

– tổ chức cơ sở của đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở) là cơ sở của đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở.

– Ở xã, huyện, thành phố trực thuộc trung ương có từ 3 đảng viên chính thức trở lên thì thành lập tổ chức cơ sở đảng (trực thuộc cấp ủy cấp huyện), ở cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, xí nghiệp, đơn vị quân đội, công an, các chi bộ khác có từ 3 đảng viên chính thức trở lên, thành lập tổ chức cơ sở đảng (tổ chức cơ sở đảng hoặc chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở)… ”…

– “tổ chức đảng ở cơ sở có dưới 30 đảng viên thì thành lập chi bộ cơ sở và có đảng bộ trực thuộc. tổ chức cơ sở có từ 30 đảng viên trở lên thành lập đảng bộ cơ sở và có chi bộ trực thuộc. đảng ủy ”

Điều 10 điều lệ đảng cộng sản việt nam ghi rõ “tổ chức cơ sở đảng được thành lập ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp, kinh tế, lao động và đặt dưới sự chỉ đạo của huyện ủy, quận, thị xã, xã. , thành phố trực thuộc tỉnh… ”Điều lệ đảng cũng có những quy định riêng đối với tổ chức đảng trong quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam.

do đó, tổ chức cơ sở của đảng cộng sản Việt Nam bao gồm chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở. Có hai loại cấp ủy: Đảng bộ cấp ngạch có chi bộ trực thuộc; cấp ủy có đảng bộ, chi bộ trực thuộc. tổ chức cơ sở đảng có cấp ủy cấp trên trực tiếp. ví dụ: Huyện ủy là cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ở xã, cấp huyện đó; huyện ủy và cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện…

Ngoài ra, nếu được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý, ở một số tổ chức cơ sở đảng còn có chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. trong các bộ phận của đảng, có các chi nhánh trực thuộc.

Điều 21, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, xác định:

– tổ chức cơ sở của đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở) là cơ sở của đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở.

– Ở xã, huyện, thành phố trực thuộc trung ương có từ 3 đảng viên chính thức trở lên thì thành lập tổ chức cơ sở đảng (trực thuộc cấp ủy cấp huyện), ở cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, xí nghiệp, đơn vị quân đội, công an, các chi bộ khác có từ 3 đảng viên chính thức trở lên, thành lập tổ chức cơ sở đảng (tổ chức cơ sở đảng hoặc chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở)… ”…

– “tổ chức đảng ở cơ sở có dưới 30 đảng viên thì thành lập chi bộ cơ sở và có đảng bộ trực thuộc. tổ chức cơ sở có từ 30 đảng viên trở lên thành lập đảng bộ cơ sở và có chi bộ trực thuộc. đảng ủy ”

Điều 10 của điều lệ đảng cộng sản Việt Nam quy định “tổ chức cơ sở của đảng được thành lập ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp, kinh tế, lao động và đặt dưới sự lãnh đạo của các đảng bộ huyện, huyện, thị xã, xã, thành phố trực thuộc tỉnh… ”. Điều lệ đảng cũng có những quy định riêng đối với tổ chức đảng trong quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam.

do đó, tổ chức cơ sở của đảng cộng sản Việt Nam bao gồm chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở. Có hai loại cấp ủy: Đảng bộ cấp ngạch có chi bộ trực thuộc; cấp ủy có đảng bộ, chi bộ trực thuộc. tổ chức cơ sở đảng có cấp ủy cấp trên trực tiếp. ví dụ: Huyện ủy là cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ở xã, cấp huyện đó; huyện ủy và cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện…

Ngoài ra, nếu được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý, ở một số tổ chức cơ sở đảng còn có chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. trong các bộ phận của đảng, có các chi nhánh trực thuộc.

Trong những trường hợp sau đây, cấp ủy cấp dưới phải thông báo và được sự đồng ý của cấp ủy cấp trên trực tiếp để thực hiện:

– thành lập đảng ủy cơ sở ở một đơn vị cơ sở có dưới 30 đảng viên.

– thành lập chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với hơn ba mươi đảng viên.

– thành lập chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

1.1 vai trò của tổ chức cơ sở đảng

Là cơ sở của đảng, cpv có vai trò rất quan trọng đối với sức mạnh của đảng. đây là cấp tổ chức cuối cùng trong hệ thống tổ chức bốn cấp của Đảng ta, cấp tổ chức rộng lớn nhất, gắn với các đơn vị cơ sở trên toàn lãnh thổ và các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội. đảm bảo sự chỉ đạo của đảng đến từng cơ sở, từng đảng viên và từng người dân. Với vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, Đảng Cộng sản Việt Nam là nơi thể hiện toàn diện, trực tiếp và cụ thể nhất mối quan hệ giữa đảng với nhân dân.

Đây là nơi trực tiếp triển khai, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước. thực hiện đường lối, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. đánh thức nguồn lực trí tuệ trong nhân dân. đồng thời giúp cho việc tập dượt, bổ sung đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. đây cũng là nơi trực tiếp thực hiện các hoạt động quan trọng trong công tác xây dựng, phát triển đảng như kết nạp, quản lý, phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá, lựa chọn đảng viên; nơi đảng viên thường xuyên rèn luyện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt; xuất phát điểm của việc đề cử, bố trí cán bộ vào các cơ quan lớn các cấp của Đảng.

Tổ chức cơ sở đảng còn là cầu nối giữa đảng với quần chúng nhân dân, là mắt xích quan trọng trong việc giữ vững mối quan hệ của đảng với nhân dân; là tổ chức gần dân nhất, trực tiếp lãnh đạo nhân dân và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng để phản ánh cho đảng. Nhân dân tin Đảng, tin theo Đảng hay không là nhờ vai trò rất quan trọng, trực tiếp của Đảng cộng sản Việt Nam và cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

1.2 nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng

Điều 23 của điều lệ đảng quy định tổ chức cơ sở của đảng có các chức năng sau đây:

– Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; đề ra các chủ trương, nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chi bộ và lãnh đạo đảng bộ để thực hiện có hiệu quả.

– Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ; thường xuyên giáo dục, rèn luyện, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ hiểu biết và năng lực công tác; làm công tác phát triển đảng viên.

– Lãnh đạo xây dựng các tổ chức chính quyền, kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quốc phòng, an ninh và các tổ chức chính trị – xã hội trong sạch, vững mạnh; thực thi nghiêm chỉnh pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

– Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

-Kiểm soát, giám sát việc thực hiện, đảm bảo chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của đảng và pháp luật của nhà nước; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên việc chấp hành điều lệ đảng.

Cấp ủy cơ sở nếu được cấp trên trực tiếp ủy quyền có thể quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên.

2. tổ chức cơ sở đảng

– Đại hội đại biểu hoặc đại hội dân quân của tổ chức cơ sở đảng do cấp ủy cơ sở triệu tập 5 năm một lần; nó có thể được gọi sớm hay muộn, nhưng không quá một năm.

– cuộc họp thảo luận về các tài liệu cấp trên; đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của cơ quan lập pháp vừa qua; quyết định nhiệm vụ cho kỳ tiếp theo; bầu các ủy ban; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.

– Khi cấp ủy xét thấy cần thiết hoặc khi quá nửa số tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ có yêu cầu và được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý thì triệu tập đại hội đại biểu bất thường hoặc đại hội dân quân bất thường.

Đại biểu đi dự đại hội đại biểu bất thường là cấp ủy viên thường kỳ, đại biểu đã đi dự đại hội đảng bộ đầu nhiệm kỳ, sinh hoạt cấp ủy, đủ tư cách. dự đại hội đảng bộ bất thường là các cấp ủy viên của đảng bộ đó.

– các ban và bộ phận của đảng bộ cơ sở họp thường kỳ mỗi tháng một lần; họp bất thường khi cần thiết.

– Các đảng bộ cấp bậc và hồ sơ có từ chín thành viên trở lên bầu ban thường vụ; bầu Bí thư, Phó Bí thư trong số Ủy viên thường vụ; dưới chín thành viên chỉ bầu bí thư, phó bí thư.

– ủy ban cơ sở của đảng họp thường kỳ hai lần một năm; họp bất thường khi cần thiết. chi bộ cơ sở họp thường kỳ mỗi tháng một lần; họp bất thường khi cần thiết.

3. quy chế chi bộ trực thuộc cấp uỷ

– Các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức theo nơi công tác, nơi cư trú của đảng viên; mỗi chi bộ có ít nhất 3 đảng viên chính thức. chi bộ có đông đảng viên thì có thể chia thành nhiều tổ đảng; tổ đảng chọn tổ trưởng, nếu cần thì chọn tổ phó; các tổ chức đảng hoạt động dưới sự chỉ đạo của cấp ủy.

– Chi đoàn trưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và phân công công việc đối với đảng viên; thực hiện công tác vận động quần chúng và phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát việc thi hành kỷ luật đảng viên; thu và nộp đảng phí. chi bộ, chi ủy họp thường kỳ mỗi tháng một lần.

– Đại hội chi bộ do chi ủy triệu tập 5 năm một lần; nơi không có chi ủy thì do bí thư chi bộ triệu tập. được sự đồng ý của cấp ủy cơ sở, có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá sáu tháng.

– chi bộ có dưới chín thành viên chính thức, bầu bí thư; nếu thích hợp, bầu một phó bí thư. chi bộ có từ chín đảng viên chính thức trở lên thì bầu chi ủy, bầu bí thư, phó bí thư trong số cấp ủy viên.

4. thực trạng của tổ chức đảng

về tình huống

Từ khi thực hiện chính sách mở cửa đến nay, Đảng ta đã nỗ lực hết mình để xây dựng, củng cố các tổ chức đảng thích ứng với giai đoạn cách mạng mới và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

hầu hết các cấp ủy đảng đều nắm chắc, thực hiện tốt hơn vai trò trung tâm lãnh đạo chính trị ở cơ sở; hiểu sâu sắc quan điểm “lãnh đạo kinh tế là nhiệm vụ cốt lõi, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt”, gắn xây dựng, củng cố tổ chức đảng với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng và vận dụng quy chế hoạt động của cấp ủy, mối quan hệ công tác giữa tổ chức đảng với các tổ chức của tổ chức chính trị cơ sở. tập trung lãnh đạo, củng cố các tổ chức đảng yếu kém; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ và các đoàn thể chính trị – xã hội ở cơ sở, công tác xây dựng tổ chức đảng có nhiều chuyển biến tích cực. . chế độ sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đảm bảo theo đúng quy định của điều lệ đảng; nguyên tắc tổ chức, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được thực hiện tốt hơn. sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên được nâng lên; tư tưởng của đội ngũ cán bộ, dân quân ở các cơ sở đảng cơ bản ổn định, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. công tác kiểm tra, giám sát được cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, phân công nhiệm vụ và công tác kiểm tra, giám sát đảng viên được thực hiện thường xuyên. việc thực hiện Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết quả quan trọng. đội ngũ cán bộ, dân quân được đào tạo cơ bản, nhiều đồng chí được rèn luyện, thử thách và trưởng thành qua thực tiễn công tác. đại bộ phận giữ vững bản lĩnh chính trị, tận tâm nêu cao phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của cơ quan đảng; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao điểm số và năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; số đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật giảm dần qua các năm. tình trạng quan liêu, hách dịch, cửa quyền, xa dân từng bước được khắc phục. nhiều quần chúng ưu tú được kết nạp vào đảng.

Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của nhiều đảng bộ còn yếu, chưa giải quyết được những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở. một số nơi chưa thực hiện đầy đủ quyền thống trị của nhân dân. khả năng vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của nhiều tổ chức đảng còn hạn chế. một số cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức chưa đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện chưa đúng mức, nhất là trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, tổ chức; Chưa có giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo công tác tư tưởng, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội trong cơ quan. thậm chí có nơi cấp ủy thiếu chủ động, ỷ lại kinh nghiệm, hay “hợp thức hóa” một số quyết định của lãnh đạo cơ quan, nhất là trong công tác cán bộ.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế. các cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện đúng chế độ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt chậm đổi mới, ít chú trọng sinh hoạt tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề; Dân chủ chưa thực sự được phát huy trong sinh hoạt, có nơi còn thủ tục; tình trạng nể nang, nể nang, né tránh, không dám đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực còn khá phổ biến. tinh thần phê bình và tự phê bình ở nhiều nơi còn yếu, nhất là đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực xảy ra ở cơ sở. còn nhiều tổ chức đảng yếu kém, tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về chính trị, xã hội. các tổ chức cơ sở đảng ở xã, huyện, thành phố chưa khắc phục được bệnh quan liêu, hách dịch; vai trò của cấp ủy đảng ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp còn yếu, chưa quan tâm nhiều đến công tác xây dựng đảng. công tác phát triển đảng viên ở các công ty tư nhân còn chậm và chưa được quan tâm đúng mức. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm ở một số cơ sở còn mang tính hình thức, dựa vào thành tích, chưa phản ánh đầy đủ chất lượng tổ chức đảng và đảng viên … tình hình tư tưởng trên địa bàn. số lượng cơ sở hoạt động chưa thật ổn định, sự đồng thuận chưa cao, thậm chí có nơi còn có biểu hiện mất đoàn kết. công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và dân quân chưa được quan tâm, chất lượng còn hạn chế, chưa có biện pháp tích cực để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và quản lý tổ chức đảng. năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác của một số cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu. một bộ phận không nhỏ cán bộ, dân quân sa sút ý chí chiến đấu, vi phạm nguyên tắc đảng, thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ được giao; sự cộng tác, hợp tác chưa cao, thiếu tình bạn thân thiết. tình trạng cơ hội, đảng phái, bảo thủ, hẹp hòi, thói quen quan liêu, cá nhân, gây mất đoàn kết trong đảng bộ chậm được khắc phục.

với tư cách là cán cân xây dựng và hoạt động của tcc trước đây, đại hội đảng bộ chỉ thể hiện: sự củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ dân quân đạt một số. Kết quả tích cực; quan tâm hơn nữa việc xây dựng, củng cố cl ở những địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, khó khăn. chức năng và nhiệm vụ của các loại hình tổ chức tài chính khác nhau được xác định phù hợp hơn. quan tâm, chỉ đạo công tác phát triển, quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. số lượng đảng viên mới được kết nạp hàng năm ngày càng tăng. Bên cạnh đó, đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, chậm khắc phục như năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều cán bộ còn thấp; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt chi bộ không quy củ, nội dung sinh hoạt nghèo nàn; tự phê bình và phê bình yếu kém. xây dựng cơ bản ở các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn chậm, vai trò của các tổ chức đảng ở đây còn yếu.

Về nguyên nhân: của những hạn chế, yếu kém nêu trên là do mặt trái của cơ chế thị trường và mặt trái của xã hội đã tác động không nhỏ đến tư tưởng và sự phấn đấu của cán bộ, đảng viên. công tác chỉ đạo điều hành của chi bộ chưa thật quyết liệt, chưa có những giải pháp hữu hiệu tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức đảng và cấp ủy viên. một số cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng; chưa đầu tư nhiều cho công tác nghiên cứu, tìm hiểu nâng cao chất lượng hoạt động, chưa quan tâm chỉ đạo đúng mức công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng ở cơ sở. mặt khác, bản thân cấp ủy cấp ủy nhiều nơi thiếu chủ động, còn ỷ lại, trông chờ cấp trên. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chưa được quan tâm đúng mức, có nơi còn buông lỏng. chưa thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy, tổ chức đảng với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng đảng, quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên. một số đảng viên đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chưa thực sự gương mẫu trong sinh hoạt và thực hiện quy chế cơ quan; phê bình và phê bình chưa tốt, chưa thực sự xử lý công tác xây dựng đảng ở cơ quan, đơn vị.

<3 trực tuyến thông qua trung tâm cuộc gọi .

Related Articles

Back to top button